Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CK Klea, s.r.o.

Cestovní kancelář CK KLEA s.r.o., se sídlem Okružní 560, Dolní Smržovka 46851,
zajišťuje a poskytuje služby stravovací, ubytovací a dopravní včetně doplňkových služeb.

Organizuje zájezdy standardní a fortfaitové.

Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi
zákazníkem, přičemž zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a cestovní kanceláří CK Klea s.r.o.
a jsou platné a účinné od 1.1.2014. Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě,
cestovní kancelář CK KLEA vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu
písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu § 2525 zákona č. 89/2012,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Za zákazníka se považuje rovněž osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena ve smyslu § 1767 a
§ 1768 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uzavře-li zákazník
smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu odmítne,
bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavřela, nedohodne-li se cestovní kancelář KLEA a zákazník jinak.

1. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi CK Klea s.r.o. (pořadatelem zájezdu, dále jen CK) a
zákazníkem
(účastníkem zájezdu) se řídí ustanovení zákonů č. 40/1964 Sb., č. 159/1999 Sb., touto smlouvou
a dalšími sjednanými podmínkami. Smlouva o zájezdu může být uzavřena přímo v cestovní
kanceláři nebo prostřednictvím jeho obchodního zástupce - prodejce, který je cestovní agenturou
nebo cestovní kanceláří, která prodává zájezd další cestovní kanceláře (dále jen CA). CA jedná
na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. Zákazník může požádat

o předložení dokumentu, který osvědčuje způsobilost CA uzavírat cestovní smlouvy jménem
cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkován. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu,
dodatečných nabídek, potvrzeného knihování, těmito podmínkami a reklamačním řádem.
2. Uzavření smlouvy o zájezdu
a) CK Klea s.r.o. předkládá zákazníkovi tuto smlouvu a po jejím vyplnění obdrží
každá ze
smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod touto
smlouvou o zájezdu stvrzuje, že dále převzal katalog cestovní kanceláře, popř. jiný písemný
nabídkový materiál (dále jen katalog), který obsahuje bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění
cestovní kanceláře ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. a seznámil se způsobem, jakým má uplatnit
své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře.
b) Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která smlouvu o zájezdu uzavírá, a to i v případě, že tak
činí ve prospěch dalších osob. Za splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu ručí
osoba, která ji uzavřela, a z toho vyplývajících závazků. Zákazník, který smlouvu uzavírá je
osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů všech osob uvedených na
smlouvě o zájezdu.

3. Sjednané služby, ceny a jejich úhrada
a) Druh a rozsah sjednaných služeb je uveden ve smlouvě o zájezdu. Další podmínky jsou uvedeny
v katalogu a ceníku. Termíny "katalog a ceníky" zahrnují veškerý písemný nabídkový materiál
CK Klea s.r.o., který byl klientovi prokazatelně předán. Jsou-li údaje v katalogu v
rozporu od údaji uvedených ve smlouvě o zájezdu, má vždy přednost uzavřená smlouva o zájezdu.
b) Ceny zájezdů jsou smluvní. Závazná je vždy cena, která je uvedena na smlouvě o zájezdu.
Dojde-li při vyplňování smlouvy o zájezdu k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (uvedení
špatné ceny za zájezd, nesprávný výpočet, přepsání) - platí vždy cena, která by byla stanovena při
správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany klienta i CK či jejího zástupce a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné smlouvy o zájezdu. Uvedení
nesprávné ceny či jejího výpočtu není důvodem pro klienta, aby zájezd zrušil. Pokud tak učiní,
CK bude postupovat dle platných stornopoplatků uvedených ve Všeobecných smluvních
podmínkách CK Klea s.r.o..
c) Právo účasti na zájezdu CK vzniká zákazníkovi zaplacením plné ceny zájezdu. Zaplacením se
rozumí připsání příslušné částky na účet CK Klea s.r.o. vedený u peněžního ústavunebo vyplacením v hotovosti. Úhradu ceny je možné provést ve splátkách. Při objednávce
zájezdu je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši minimálně 30% z celkové ceny, doplatek je
potom nutno poukázat na účet CK bankovní složenkou, nebo jiným dohodnutým způsobem, tak
aby nejpozději do 29 dnů před poskytnutím první objednané služby byla příslušná 100% částka
připsána na účet CK Klea s.r.o. a to včetně objednaných fakultativních služeb.
Nebude-li provedena celá úhrada včas, je CK oprávněna účast zákazníka na zájezdu zrušit bez
dalšího upozorňování. V tomto případě zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty
(stornopoplatky). Je-li zájezd objednán v době kratší než 29 dní před jeho zahájením, je zákazník
povinen provést celou úhradu již při uzavření cestovní smlouvy. Katalogové ceny jsou
kalkulovány s kurzem zahraničních měn k aktuálnímu kurzu. Zákazník má právo na poskytnutí
služeb jen při plném zaplacení zájezdu cestovní kanceláři CK Klea s.r.o..
d) Při uzavření smlouvy o zájezdu u provizního prodejce složí zákazník zálohu na účet
CK Klea s.r.o., nebo u provizního prodejce přičemž provizní prodejce není inkasním místem
CK Klea s.r.o., pro úhradu platí ustanovení bodu 3c. Poplatky za změny v
knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.
e) V případě, že si zákazník zakoupil zájezd do destinace, kde je vízová povinnost a vízum si
zákazník nezařídil i neuhradil sám v ČR a využije služeb CK Klea s.r.o. k vyřízení
víza, je povinen uhradit částku za víza v plné výši dle informací a pokynů
CK Klea s.r.o..
Všechny příplatky, které jsou uvedeny a označeny v aktuálním katalogu, aktuálním ceníku a webových
stránkách CK Klea s.r.o. pro každou destinaci včetně pokynů na cestu, jako
povinné doplatky či povinné příplatky má zákazník povinnost uhradit v plné výši při koupi
zájezdu v ČR nebo v cílové destinaci, kterou si zakoupil pro svůj zájezd, a to dle informací a
pokynů, které obdržel od CK Klea s.r.o.. V opačném případě má CK nebo její
zahraniční partner se souhlasem CK Klea s.r.o. oprávnění účast zákazníka na
zájezdu zrušit či mu neposkytnout plnohodnotné služby dle jeho cestovní smlouvy.
f) CK neručí za ceny a služby fakultativních výletů, doplňkových služeb, příplatků a slev, které
nejsou zahrnuty do ceny zájezdu a které se uvádí v katalogu jako fakultativní příplatky nebo jsou
uvedeny v pokynech na cestu. Poskytovatel této služby může tyto ceny kdykoli zvýšit bez
předchozího oznámení.
g) Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář nedoplňuje ze své vůle objednané pokoje či
apartmá do optimální kapacity a za neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy je
to v katalogu uvedeno. Na žádost zákazníka se CK může pokusit najít vhodného spolucestujícího
tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka v apartmá
odpadla

4. Zvýšení ceny zájezdu


Cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň
přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená ve smlouvě o zájezdu však
nesmí být jednostranně zvýšena v kratší době než je 21 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze
zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:
a) Ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot. Tyto ceny uvedené ve smlouvě o zájezdu jako
součást ceny zájezdu smí být jednostranně zvýšeny u těchto případů v kratší době než je 21 dnů
před zahájením zájezdu, nebo
b) povinných plateb spojených s dopravou, např. letištní, palivové, přístavní poplatky.atd.,
které jsou i nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Tyto ceny smí být jednostranně zvýšeny v kratší
době než je 21 dnů před zahájením zájezdu, nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více jak
10%, je cestovní kancelář CK Klea s.r.o. oprávněna do 14-ti dnů před zahájením
zájezdu zvýšit cenu zájezdu. Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku
odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené, respektive o částku
odpovídající navýšení směného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad
hodnotu 10%.
O navýšení ceny zájezdu je CK Klea s.r.o. povinna informovat zákazníka
telefonicky před
zahájením zájezdu. V opačném případě nevznikne právo CK na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.
Zákazník je povinen tento rozdíl v ceně uhradit neprodleně hotovostní platbou nebo bankovní
složenkou na účet CK Klea s.r.o. . V případě, že zákazník neuhradí cenový rozdíl,
CK má
oprávnění účast zákazníka na zájezdu zrušit a zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty
(stornopoplatky).

5. Jiné změny podmínek smlouvy o zájezdu
I. Ze strany cestovní kanceláře:
a) Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky uzavřené
smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
b)Navrhne-li cestovní kancelář změnu smlouvy podle předchozího odstavce, má
zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od  smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být
kratší než 5 dnů a další než 7 dnů od odeslání návrhu doporučenou poštou na změnu
smlouvy o zájezdu zákazníkovi, od smlouvy písemnou formou neodstoupí, má se za to, že s její změnou
souhlasí i bez slovního či písemného souhlasu.
c) Změna hotelu na hotel stejné či vyšší kategorie není brána, jako změna smlouvy o zájezdu.
Dojde-li ke změně hotelu do nižší kategorie maximálně však o jeden stupeň kategorizace a
klientovi bude v případě nároku vrácen cenový rozdíl či bude jinak kompenzován dle
oboustranné dohody není toto bráno, jako změna smlouvy o zájezdu. Ve všech výše uvedených
případech zákazník nemá právo od smlouvy o zájezdu ustoupit. Pokud zákazník v těchto případech
odstoupí od smlouvy, CK má oprávnění naúčtovat zákazníkovi náklady spojené se
zrušením cesty (stornopoplatky).
d) CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či
klimatických (např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových
důvodů). Tyto programové změny činí CK zásadní s cílem zajistit bezproblémový průběh
zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z
důvodů provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK zákazníkovi bez
zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez
povinnosti uhradit odstupné (ledaže jde o změny podstatné). Podstatnými změnami se rozumí:
posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 72 hodin, významná úprava programu či trasy
zájezdu (týká se více než 30% doby jeho trvání).
e) Změny a odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných
případech přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla,
trasy, místa a termínu letu eventuálně programu zájezdu.
f) CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z
důvodů nepříjemného počasí popř. z důvodu přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při
plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného
zpoždění. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. Změnou
řádu, především v případě nočních letů, může být zkrácen celkový počet dnů trvání zájezdu. V
případě zpoždění nevzniká cestujícím právo na odstoupení od smlouvy.

II. Ze strany zákazníka:
a) Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho
zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm
uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí
s uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že smlouva stanoví zvláštní podmínky, které
musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené
lhůtě a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky
stanovené pro poskytnutí zájezdu.
b) Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu
manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě nákladů spojených s překnihováním.
c) Požaduje-li zákazník změnu druhu, rozsahu nebo termínu poskytnutí objednaných služeb, je
nutno nejdřív odstoupit od původní smlouvy o zájezdu a sjednat smlouvu novou. CK
vzniká v tomto případě nárok na úhradu odstupného.
d) Ostatní změny smlouvy o zájezdu provede CK v případě, že tuto změnu bude možné realizovat
za paušální částku 2000,-Kč za 1 změnu. V případech, kdy náklady CK spojené s touto změnou
převyšují tuto částku, je zákazník povinen tyto náklady uhradit na účet CK před knihováním
požadované změny.
e) Klient je povinen ověřit si 24 hodin před odletem letové časy na tel. Čísle: 775 122 177
V případě, že si klient časy neověří přebírá veškeré důsledky z toho plynoucí.f) Převzít od CK KLEA S.R.O.doklady potřebné k čerpání služeb (letenky,
vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi.
g) Dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle
cestovních pokynů.


6. Odstoupení od smlouvy o zájezdu
I. Ze strany cestovní kanceláře
a) CK Klea s.r.o. může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit jen
z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
b) Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti
zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit
zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu.
c) Odstoupila-li CK od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má
zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd
nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CK takový zájezd nabídnout.
d) Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit
zákazníkovi pokutu ve výši 10% ze základní ceny zájezdu.
e) CK může zájezd zrušit okamžitě či bez stanovení lhůty a je zproštěna odpovědnosti za škodu
podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení
zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro
jeho realizaci nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat.
f) CK může zájezd zrušit okamžitě či bez stanovení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin,
kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK má právo na úhradu dosud
poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je CK povinna učinit
veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě
strany rovným dílem.

II. Ze strany zákazníka:
a) Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou a to
pouze písemně a naprosto jednoznačnou formou.
b) Odstoupí-li zákazník od smlouvy na základě nesouhlasu se změnou smlouvy o zájezdu,
kterou navrhla CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě
nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní
smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd nabídnout.
c) Odstoupí-li zákazník od smlouvy z vlastní vůle, je zákazník povinen zaplatit CK níže
stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny
zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu.
d) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení CK Klea s.r.o.


 stanovené smlouvou nebo tímto zákonem, nebo dojde-li k uzavření nové
smlouvy v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny
zájezdu podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné.
Změna hotelu viz. čl. 5c není důvodem k odstoupení zákazníka od smlouvy.


III. Společná ustanovení
Při uzavření nové smlouvy o zájezdu se v uvedených případech platby uskutečněné na základě
původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového
zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je CK povinna tento rozdíl bez
zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

7. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky
V případě, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit CK odstupné, se jeho
výše určuje podle počtu dnů ode dne písemného doručení oznámení CK, formou doporučeného
psaní, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Den nahlášení a den poskytnutí první služby
se nezapočítává. Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:

Počet dní Výše odstupného
60 dní a více před odletem 2000 Kč
59 dní až 30 dní 30% z celkové ceny objednaných služeb
29 dní až 21 dní 50% z celkové ceny objednaných služeb
20 dní až 15 dní 70% z celkové ceny objednaných služeb
14 dní až 7 dní 80% z celkové ceny zájezdu
6 dní až 4 dny 90% z celkové ceny zájezdu

3. den a méně 100% z celkové ceny objednaných služeb a zruší-li
zákazník před odletem, v den odletu, či se nedostaví
na letiště.
8. Odpovědnost cestovní kanceláře
a) CK Klea s.r.o. odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z
uzavřené smlouvy o zájezdu bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli
služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
b) Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající ze smlouvy o zájezdu nebo tohoto zákona řádně a včas,
musí zákazník uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději vsak do 3 měsíců od
skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd
ukončen podle smlouvy, jinak právo zaniká.
c) Je-li uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní
agenturou, je lhůta podle předchozího odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a
včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
d) CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od smlouvy před
zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého
počtu účastníků nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
e) CK Klea s.r.o. se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právnípovinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb
cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:

- zákazníkem
- třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné
předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná
- neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze požadovat
f) Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou
událostí je CK Klea s.r.o. povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou
pomoc.
9. Porušení smlouvy v průběhu zájezdu
a) Jestliže po zahájení zájezdu CK Klea s.r.o. neposkytne zákazníkovi služby
cestovního
ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního
ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby
mohl zájezd pokračovat.
b) Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu
nižší kvality, než uvedených ve smlouvě, je CK Klea s.r.o. povinna vrátit
zákazníkovi rozdíl v ceně.
c) Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí
cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí
zájezdu je i doprava, je CK Klea s.r.o. povinna poskytnout zákazníkovi dopravu
zpět na
místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného
náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním
prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je
CK Klea s.r.o. povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší
náklady.

10. Podmínky realizace zájezdu, zvláštní podmínky pro účast na zájezdu
a) Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.Tato skutečnost je
uvedena v katalogu nebo ve smlouvě. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení
zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 10 dní před stanoveným
datem první služby.
b) CK může zájezd zrušit s ohledem na mimořádné situace v cílových nebo tranzitních zemích,
zejména z důvodu války, politických nebo odborových protestů či stávek a z dalších důvodů,
které by mohly mít vliv na bezproblémový průběh zájezdu a bezpečnost účastníků.
c) CK může v katalogu nebo v poznámce cestovní smlouvy stanovit zvláštní podmínky, které
musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním zájezdu. Pokud se zákazník dozví, že není v jeho
moci podmínky splnit, může oznámit náhradní osobu, která předepsaným podmínkám vyhovuje
(pasové a vízové formality). Tuto změnu lze provést za paušální poplatek 2000,-Kč kdykoli do 35
dnů před zahájením zájezdu nebo poskytnutí první objednané služby.V případech, kdy náklady
CK spojené s touto změnou převyšují tuto částku, je zákazník povinen tyto náklady uhradit na
účet CK před knihováním požadované změny.
d) V uvedených případech obdrží zákazník veškeré provedené úhrady bez zbytečného odkladu a
bude mu nabídnut jiný zájezd CK. Nárok na další náhrady a odškodnění z tohoto důvodu je
vyloučen.

11. Reklamace
V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo předem potvrzeno ve smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.
Zákazník je povinen reklamovat reálné vady poskytnutých služeb ihned po jejich zjištění
maximálně však 24 hodin po jejich zjištění u zástupce CK nebo jejího zahraničního partnera v
pobytovém místě či u průvodce během zájezdu, aby mohly být vady služeb řádně a co nejdříve
odstraněny. Pokud reálné vady nejsou odstraněny a klient není přímo na místě kompenzován dle
oboustranné dohody se zástupcem CK KLEA S.R.O., vzniká klientovi nárok na
reklamaci. Reklamaci je třeba i v zahraničí podat písemně, a to vyplněním všech údajů
reklamačního protokolu CK (vč. datumů), které má vždy k dispozici delegát CK a na vyžádání jej
zákazník obdrží. Tento reklamační protokol po jeho vyplnění obou dvou stran musí být potvrzen
odpovědnou osobou v místě pobytu (delegát CK KLEA S.R.O. či zaměstnanec
partnerské společnosti spolupracující s CK Klea). Dané potvrzení musí obsahovat i vyjádření
daného pracovníka k celé záležitosti. Písemná reklamace je nezbytná k zachování pravdivých a
nezkreslených informací a faktů od všech zúčastněných stran.
V případě, že zákazník opomene z vlastní nedbalosti řádně reklamovat zjištěné závady ihned po
jejich zjištění přímo na místě a nebude-li jeho písemná reklamace řádně vyplněna a potvrzena
písemně odpovědnou osobou viz. uvedeno výše v tomto odstavci, v místě jeho pobytu, nebude na
jeho pozdější reklamaci v ČR brán zřetel.
Vady, které nebyly na základě reklamace na místě vyřízeny musí zákazník uplatnit u CK bez
zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, jinak
právo na reklamaci zaniká.
V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází,
budete ubytováni v náhradním ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. V tomto případě
nemá klient právo na reklamaci a toto právo zaniká.
V případě, kdy dojde ke změně hotelu do nižší kategorie a klient nebyl kompenzován v místě
pobytu partnerskou společností, má zákazník právo na reklamaci.
Při výskytu závad je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám
zabránilo, nebo aby byli co nejmenší. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k
vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav,
specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí
zákazník umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněnýpracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez
přítomnosti průvodce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné
uplatnění nároků vůči poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. V případech, kdy je
reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá reklamace v bezplatném
odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak
cestovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.
Opomene-li zákazník z vlastní nedbalosti na vyskytnuté závady poukázat přímo v místě pobytu,
nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
Reklamace by měla být doručena do CK Klea s.r.o. doporučenou poštou nejlépe na
sídlo CK Klea s.r.o., aby nedošlo k případné ztrátě dokumentů (např. zaslání
obyčejného psaní,
nedoručení emailu.atd.). V případě ústního reklamačního podání i v místě pobytu a není-li
reklamaci vyhověno v plném rozsahu, je zákazník povinen sepsat reklamační protokol se všemi
náležitostmi (osobní údaje zákazníka, předmět reklamace, požadavek na způsob vyřízení).
Jestliže zákazník přiloží k reklamaci i jiné podklady týkající se jeho reklamace, musí to být
v reklamačním protokolu výslovně uvedeno.
Zákazník je povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit, k reklamaci doložit kopii reklamačního
protokolu z místa pobytu (viz. uvedeno výše) a kopii smlouvy o zájezdu. Tyto dokumenty
napomůžou k objektivnímu objasnění a vyřešení celé situace a klientovi reklamace. Bez těchto
dokumentů a informací CK vyzve písemně zákazníka k jejich dodání. V případě, že výše
zmíněné bude dodatečně zákazníkem dodáno a doplněno, běží lhůta určená k vyřízení reklamace
ode dne doručení doplňujících údajů cestovní kanceláři.
V případech, kdy je nutné si vyžádat stanovisko zahraničního partnera nebo třetích osob,
prodlužuje se lhůta pro vyřízení o dalších 30 dnů. Cestovní kancelář CK Klea s.r.o.
nenese
žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb i akcí
nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na
místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.
Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma či dárek zdarma. Za předmět
reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou
předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním
pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného
krytí výslovně vyňaty. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na
činnosti a postupu cestovní kanceláře CK Klea s.r.o. (vis major) nebo k okolnostem na
straně
zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a
cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny
těchto služeb.
Výše náhrady za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními
mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a
Kanady Montrealskou dohodou.

12. Povinné smluvní pojištění
CK Klea s.r.o. je povinna po dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 159/99 sb. uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejíž základě vzniká zákazníkovi
právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato
doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části
CK Klea s.r.o. je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad
pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné
události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V
případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České
republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením
dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu.
Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování na vlastní náklady, poskytne mu
pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu,
ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK důsledku
neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna
poskytla.

13. Cestovní pojištění zákazníka
Zákazník je povinen uhradit povinný příplatek-doplatek za komplexní cestovní pojištění ve výši
stanovené v katalogu destinace, kterou si vybral pro svou dovolenou. Komplexní cestovní
pojištění mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů
stanovených pojišťovnou. V případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka není možné částku
uhrazenou za cestovní pojištění vrátit, neboť za počátek pojištění se považuje den sepsání smlouvy o zájezdu. V případě, že zákazník nemá zájem o povinné cestovní komplexní pojištění
CK KLEA S.R.O., zákazník je povinen podepsat a zaslat obratem přísežné prohlášení, ve kterém
uvede, že vlastní cestovní pojištění bez spoluúčastí do minimální výše 1.500.000,-Kč a doloží
číslo jeho cestovního pojištění. V tomto případě cestovní pojištění se stává nepovinným
příplatkem. Tímto přísežným prohlášením se zákazník vzdává všech nároků v případě pojistné
události k CK Klea s.r.o. a dále zákazník bere na vědomí, že i pokud dodá
nepravdivé či neúplné přísežné prohlášení, není cestovní kancelář CK KLEA S.R.O. i v tomto případě
mu povinna cokoliv poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.
V případě, že klient toto přísežné prohlášení CK nedodá k cestovní smlouvě s vlastnoručním
podpisem, CK má právo zákazníkovi cestovní komplexní pojištění doúčtovat bez dalšího
upozornění.

Pokyny na cestuCK Klea s.r.o. je povinna cca 7 dnů/*/**před zahájením zájezdu poskytnout
zákazníkovi
písemně informaci o přesném místě a čase odjezdu v případě, že dopravu zajišťuje CK, nebo
adresu ubytovacího zařízení a časové rozmezí, ve kterém bude zákazník ubytován, pokud cestuje
vlastním vozem. Ve stejné lhůtě CK poskytne dal.í informace, zejména:
a) Upřesnění údajů, které se týkají dalších povinných doplatků a plateb za služby, jejichž cena
není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje o ubytování, dopravě, stravování.
b) Podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu
nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba.
c) Jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu
může obrátit o pomoc, zejména místního zástupce CK a adresu a telefonní číslo zastupitelského
úřadu.
d) Informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v
souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně
zájezdu.
/* je-li smlouva uzavřena v době kratší než je 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK svoji
povinnosti a)- d) splnit již při uzavření smlouvy o zájezdu.
/** není-li smlouva o zájezdu uhrazena v plné výši na účet CK Klea s.r.o.nebo
hotovostní platbou, CK má právo tyto informace neposkytnout a zájezd zrušit.

14. Další podmínky, pravidla a zvyklosti
Zákazník je povinen respektovat nejen zákony, ale rozhodne-li se využít služeb CK a uzavře tuto smlouvu o zájezdu, také zavedená pravidla a zvyklosti běžné v mezinárodním cestovním ruchu.
Jedná se zejména o následující skutečnosti:
a) Ve dnech, které jsou vyhrazeny pro přepravu zákazníků do pobytového místa programu
poznávacího místa zájezdu není možné (není-li výslovně uvedeno jinak) organizovat jiné než
technické a hygienické zastávky během cesty.
b) Programové změny v rámci jednoho dne jsou plně v kompetenci průvodce a zákazníci dbají
jeho pokynů.
c) Zákazník má povinnost dostavit se na místo odjezdu, transferu, stanoviště nebo srazu včas i v
případě, že navazuje libovolný druh přepravy- nejméně 15 minut před jeho zahájením. Toto místo
určuje CK písemně v průběhu zájezdu jej stanový průvodce. Zákazník má povinnost dostavit se
včas na místo informačních schůzek v místě jeho pobytu dle informací, které mu podá delegát
nebo průvodce. Zákazník nese plnou odpovědnost za porušení tohoto ustanovení a bere na
vědomí, že nepřítomnost na určeném místě může mít za následek vyloučení ze zájezdu, resp.
povinnost zajistit si cestu na vlastní náklady.
Pokud se jedná o letecký transfer musí se klient dostavit na letiště nejméně dvě hodiny před
odletem není-li stanoveno jinak v odbavovacích pokynech, které klient obdrží písemnou formou.

15. Další podmínky
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.

a) Služby česky hovořícího delegáta a asistenční služby

Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta nebo asistenční služby partnerské společnosti
jsou k dispozici zákazníkovi při příletu a odletu v zakoupené destinaci, není-li uvedeno jinak
v katalogu dané destinace. Delegáti česky, slovensky nebo anglicky hovořící jsou zákazníkovi
fyzicky k dispozici po čase jeho pobytu ne však každý den. Každý klient je obeznámen, kdy jej
přesně delegát navštíví v jeho hotelu a schůzky se zpravidla konají na recepci hotelu. Časové
rozpisy mají klienti k dispozici na informačních tabulích nebo jsou jim sděleny ústně při check-in
do hotelu na počátku jejich pobytu. V případě nouze mají zákazníci k dispozici mobilní
telefonické číslo na delegáta, aby jej mohli kontaktovat.

b) Víza a pasy

CK Klea s.r.o. zajišťuje víza pouze u destinací, kde tuto možnost klientovi
výslovně nabízí a v případě, že toto hostitelská země vyžaduje. CK kLEA S.R.O.
vyřizuje víza pouze pro držitele pasu ČR, a to po předložení dokumentů požadovaných
příslušným zastupitelským úřadem. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajistit
si sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu, což
platí i pro ostatní zákazníky pro země, kde CK nenabízí vyřízení víz. Veškeré náklady a
důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník. Většina států vyžaduje,
aby cestovní pas byl platný dalších šest měsíců od doby opuštění dané země. CK neručí za
platnost pasu klienta.
U destinací, kde CK uvádí víza jako povinný doplatek znamená, že víza automaticky CK vyřizuje
pro klienty a klient je povinen stanovenou cenu uhradit. V případě, že klient na smlouvu o zájezdu
zřetelně uvede, že si víza zařídí sám, přebírá na sebe veškerá rizika s tím související a povinný
doplatek se tímto stává nepovinným.
Klient se zavazuje dodržovat pasová, celní, zdravotní a další předpisy dané země do které cestuje,
dodržovat platnou legislativu země pobytu a respektovat odlišné skladby obyvatelstva a jiných
kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své chování a jednání v průběhu zájezdu,
event. podnikání v zahraničí bez vědomí CK KLEA S.R.O.nenese
žádnou odpovědnost za následky, které klient způsobil vlastní nedbalostí, neznalostí a
nezodpovědností.

c) Servis a služby

Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení
odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší
zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem.

d) Ubytování

Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v tomto katalogu. Období před a po hlavní
sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení a služby hotelů (bary,
diskotéky, animační programy apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému
ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení
stejné nebo vyšší kategorie. Rozdíly jsou v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. Iv komfortních hotelích jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha
pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách
mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a CK nemá na něj vliv.
Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a
nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelích je za třílůžkový pokoj
považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč,
palanda nebo lehátko. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do

12:00 hodin (v některých případech již do 10:00 hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je
nejdříve po 14:00 hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání
pokoje. U dodatečně vypsaných zvláštních nabídek CK hotel nebo u poznávacích zájezdů,
apartmá apod. garantujeme pouze kategorii, nemusí se vždy jednat o hotel z katalogu. Jméno
hotelu se zákazník dozví po příletu do cílové oblasti. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou
přináší stavební činnost, na kterou nemá CK vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo
sezónní měsíce a staveniště vzniká velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost
po delší přestávce obnovena. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější
zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i
večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také
stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.
e) Hygiena

Kulturní hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické
předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.

f) Stravování a nápoje

V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Převažuje zelenina a
různé saláty. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská )
snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka
jsou výjimkou. Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která
odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Většinou obsahuje pečivo, kávu, čaj,
džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle kategorie
hotelu. Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo
volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve
tříhvězdičkovém hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo.
Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně (není-li uvedeno jinak - např. hotely "All Inclusive").
Upozorňujeme na skutečnost, že v ceně All Inclusive nejsou zahrnuty u většiny hotelů minibary
na pokojích. Nápoje jsou rozlévané do skleniček nebo plastových kelímků (pokud v popisu
daného hotelu není uvedeno jinak) a nápoje se nesmí vynášet z hotelů. Pokud klient bude mít
zájem o celou láhev vody či jiného nápoje, bude muset si tento nápoj zaplatit. Podrobnější
informace, včetně časového čerpání All Inclusive naleznete u každého hotelu s tímto označením.
Ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené
většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá pouze ze
základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na
skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být
v dostatečném množství.
Upozorňujeme klienty na možnost zmeškání objednané stravy z důvodů pozdního příletu nebo
časného odletu. V tomto případě nevzniká klientům nárok na kompenzaci za nečerpané služby.
Upozorňujeme na skutečnost, že u stravy ve formě bufetu, v případě nedostatečného počtu
klientů v hotelu, může dojít ke změně na stravu servírovanou.
Dále upozorňujeme, že objednaná strava se vztahuje pouze na stravování v dané ubytovací
kapacitě a ne k fakultativním výletům a jiným na místě objednaným službám.

g) Střevní potíže a jiné zdravotní komplikace

Upozorňujeme, že střevní obtíže jsou hlavně způsobeny změnou klimatických podmínek, změnou
struktury a množství přijímané stravy, pitím přechlazených nápojů či nápojů s ledem, střídáním
teplého a chladného prostředí - klimatizace a až v poslední řadě jsou tyto obtíže způsobeny
infekcí. Při střevních obtížích či jiných zdravotních obtížích, kontaktujte ihned svého delegáta a
lékaře v místě pobytu. Neužívejte žádné léky preventivně před vznikem obtíží, může docházet
k opačnému účinku.

h) Voda a elektrické napětí

Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám
doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo hotelu. V hotelu se solárním topením teče
občas vlažná voda. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým)
výpadkům elektrické energie a zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek
klimatizace.

ch) Klimatizace / topení

Tato zařízení najdete v hotelích, kde je toto uvedeno přímo v popisu. V mnoha případech je
klimatizace ovládána centrálně a její spínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závislá na
rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu jen několik hodin denně.

i) Bazény

Pokud je součástí hotelu i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván a
tato skutečnost závisí především na vedení hotelu. Ne všechny hotely mají bazén s
čistícím/filtračním zařízením a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn.
Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a
slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

j) Pláže

Lehátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek (není-li uvedeno jinak). Údaje o vzdálenosti z
hotelů k plážím jsou uvedeny v našem katalogu a jsou pouze orientační. Většina pláží je veřejná a
dostupná tedy i místnímu, pro naše představy často hlučnému obyvatelstvu.

k) Hmyz

K exotickým a jižním zemím patří i hmyz. Přes velké a intenzivní snahy hoteliérů a místních
úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat zvláště u hotelů a ubytovacích zařízení se
zahradami. Nedoporučujeme si v pokoji nechávat volně ležet potraviny.16. Zpracování osobních údajů zákazníků
a) CK Klea s.r.o. zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem jednak pro
realizaci nabízených služeb (uzavření smlouvy o zájezdu), jednak za účelem vedení zákazníků v
databázi pro realizaci věrnostních slev, jednak pro oslovování zákazníků obchodními sděleními
podle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, obsahujícími nabídky služeb CK Klea s.r.o. a
jednak pro předávání osobních údajů smluvním partnerům v zahraničí i mimo EU a pro
předávání dat letecké společnosti a pojišťovnám, která zajišťuje pojištění zákazníků
zprostředkované CK KLEA S.R.O..
b) Pro uzavření smlouvy o zájezdu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno,
příjmení,datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení, pro předávání
osobních údajů do zahraničí smluvním partnerům, letecké společnosti a pojišťovnám jsou
zpracovávány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, pro evidenci v
databázi zákazníků, kterým je poskytována věrnostní sleva, případně jsou oslovováni obchodními
sděleními obsahujícími nabídky služeb CK KLEA S.R.O. jsou zpracovávány osobní
údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefon.
c)Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníků za účelem uvedeným ve 16a. a v rozsahu
16b. dává zákazník podpisem smlouvy o zájezdu. Souhlas pro realizaci služeb, resp. uzavření smlouvy a předávání osobních údajů smluvním partnerům v zahraničí i mimo EU je
udělován na dobu 5 let od samotného poskytnutí sjednané služby cestovního ruchu (zahrnuje
reklamační dobu a dobu pro případné možnosti řešení případných občansko právní sporů ze
smluvního vztahu mezi zákazníkem a CK KLEA S.R.O.). Po uplynutí této doby je
povinná CK KLEA S.R.O.osobní údaje zlikvidovat. Souhlas se zpracováním
osobních údajů zákazníků pro vedení v databázi věrnostních slev a pro zasílání obchodních
sdělení je udělován na dobu neurčitou s tím, že zákazník má možnost kdykoli tento souhlas na
náklady CK KLEA S.R.O. odvolat a CK KLEA S.R.O. musí toto
odvolání akceptovat.
d) Osobní údaje zákazníků zpracovává v písemné i elektronické podobě přímo

 CK KLEA S.R.O. bez dalšího zpracovatele. Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny
příslušným zaměstnancům CK KLEA S.R.O., kteří se podílejí v rámci pracovní
činnosti na výkonu činností uvedených v bodě 16a. je dobrovolné. Důsledkem odmítnutím
potřebného rozsahu osobních údajů pro uzavření smlouvy je neuzavření cestovní smlouvy ze
strany CK KLEA S.R.O.. Důsledkem neposkytnutí potřebného rozsahu osobních ze
strany zákazníka pro evidenci věrnostních slev a pro zasílání obchodních sdělení je to, že
zákazník nebude zařazen do systému věrnostních slev, příp. mu nebudou zasílána obchodní
sdělení o službách CK KLEA S.R.O..
e) Zákazník má právo v souladu s §12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v
platném znění kdykoli požádat CK KLEA S.R.O. o informaci o účelu zpracování
svých osobních údajů, struktuře zpracovávaných osobních údajů, povaze jejich zpracování a o
příjemcích osobních údajů zákazníka. CK KLEA S.R.O.je oprávněna za tyto
informace požadovat přiměřenou náhradu.
f) V případě, že se zákazník domnívá, že je ze strany správce nebo zpracovatele jeho osobních
údajů narušována ochrana soukromí nebo jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s
platnými zákony, má zákazník právo, v souladu s §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, požadovat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, případně
požadovat odstranění vzniklého stavu.

17. Závěrečná ustanovení
Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované CK Klea s.r.o.jen
tehdy není-li cestovní kanceláří stanoven, či předem sjednán rozsah vzájemných práv a
povinností jinak, a to vždy písemnou formou. Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu
potvrzuje, že jsou mu známy Všeobecné smluvní podmínky CK Klea s.r.o., rozumí
jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá i jménem všech spolucestujících osob, ve
prospěch kterých tuto smlouvu o zájezdu uzavírá. Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a
ceníku CK Klea s.r.o. o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají
informacím známým v době tisku a CK si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem